با کمند عشق خود بسته ای دست مرا
ابرو بخشیده ای این دل پست مرا
گر چه من نا لایقت هستم حسین
هر چه هستم عاشقت هستم حسین
یا حبیبی یا حسین

می کنی خوبی به من گر چه من بد کرده ام
با جسارت امدم راه تو سد کرده ام
گر چه خون کردم دل زینب ولی
بگذر از من یا حسین ابن علی
یا حبیبی یا حسین

تو مرا شمعی و من بر سرت پروانه ام
ارزو باشد مرا ای می و پیمانه ام
گرد شمع روی تو بی سر شدم
آنقدر سوزم که خاکستر شوم
یا حبیبی یا حسین