خدایا می بینی دارم می میرم
خدایا پریشونم سرگردون
خدایا شده اگه حتی بی سر
علیم و به من برگردون

نور چشماتو ازم نگیر
جونم خواستی ازم بگیر
راهیه میدون شدی برو
دست بابات و محکم بگیر
پیرم کردی میری و می دونم
نمیشه بی تو بمونم
تا برگردی تو حرم می مونم
هی قل هو الله می خونم

خدایا می بینی دارم می میرم
خدایا پریشونم سرگردون
خدایا شده اگه حتی بی سر
علیم و به من برگردون

هیچکی از حالم خبر نداشت
اون همه ناله اثر نداشت
مادرت شد خون جگر علی
بس که دندون رو جیگر گذاشت
لالالالااسیره قفسه
کبوترم بی نفسه
لالالالا دیگه زاری بسه
یکی به دادم برسه

خدایا چه سر و صدایی اومد
خدایا چه خبره توی میدون
خدایا دیگه دارم از حال میرم
علیم و به من برگردون

افتاده آتیش به جون ما
بچمو بردن رو نیزه ها
آخ کدوم بی رحمی اون سر و
بسته بر سر نیزه ای خدا
از رو نیزه دعامون می کنی
دلامون و خون می کنی
آخ مادر جان نگامون می کنی
مارو پریشون می کنی

خدا یا سر پسرم رو نیزه است
خدایا زده سر نیزه بیرون
خدایا چقده به دشمن گفتم
علیم و به من برگردون