ای ماهی غرق خونم
ای باغ گل خزونم
پاشو که منم مثل تو نیمه جونم
بالا بلند بابا
گیسو کمند بابا
اگه تو بری تو این غریبی
دل به کی ببنده بابا

از من مگه دل بریدی
حال پدر و ندیدی
کشتی منو بس که رو خاک پا کشیدی
تازه جوون بابا
دردت به جون بابا
حالا دیگه کی بشه عصای
دست غرق خون بابا

بالای سرت می شینم
جون کندنت و می بینم
آتیشه به جای دل تو عمق سینم
رفتی همه امیدم
رفتی یل رشیدم
حال دلم و باید بپرسی
از محاسن سفیدم