روزا بی قراری شبا گریه داری
بمیرم برات که کسی رو نداری
سرت رو رو شونه اش بذاری
روزا گریه دارم روزا بی قرارم
شبا گریه کارم برا دیدن تو لیاقت ندارم
سرم رو کف پاهات میذارم
اگه کورِ کورم اگه از تو دورم
می خوام امشبی که تو دریای نورم
دلم رو با اشکام بشورم
تو آقای مایی می دونم می آیی
شهیدامون امشب با تو کربلایی
می آیی تو صاحب عزایی