بریم نمون اینجا دلم شور می زنه
بریم ببین اون نیزه های دشمنه
بریم تو از پیشم بری مرگ منه
بریم بیا بریم
بیا یکم کنار خواهرت بشین
بیا بشین و حال خواهر و ببین
بیا نزار بشم پریشون تر از این
بریم بیا بریم
ببین داره بند دلم پاره میشه
بببین داره قافله آواره میشه
ببین داره صحبت گوشواره میشه
بریم بیا بریم
ببین تب و تاب قافله رو
ببین علی اصغر بی حوصله رو
ببین محیا شدن حرمله رو
بریم بیا بریم
داداش فدات بشم ای تاج سرم
داداش یادم نمیره حرف مادرم
داداش بهم میگفت که کربلا میرم
داداش بیا بریم
حسین منم فدایی اول تو
حسین دلم خورده گره با دل تو
حسین دلم خون از این منزل تو
حسین حسین من