بسم اله ای عین الیقین
بسم اله ای روح البقا
بسم اله ای شیرین لقا
بسم اله ای شمس الضحی

این کیست این
این کیست این هذا جنون العاشقین
از آسمان خوشتر شده
در نور او روی زمین

بسم اله ای عین الیقین
بسم اله ای روح البقا
بسم اله ای شیرین لقا
بسم اله ای شمس الضحی

این کیست این
این کیست این این ذکر طوفانی است این
این نور ربانی است این
این گوهر جانی است این

بسم اله ای خون خدا
بسم اله ای شهد بلا
شاه شهید کربلا
یابن امیرالمومنین

بسم اله ای عین الیقین
بسم اله ای روح البقا
بسم اله ای شیرین لقا
بسم اله ای شمس الضحی