سلام ای آقا بمیرم برات
محرم شده فدا گریه هات
گل فاطمه عزیز همه
بمیرم دلت پر از ماتمه
ببین اومدم با بار گناه
ولی در زدم با روی سیاه
ببین اومدم که پاکم کنید
با یه یاحسین هلاکم کنید
دعام کن توی نماز شبت
توی گریه ی برا زینبت
خدا میدونه که مهمونتم
توی مهمونی عمو جونتم
شده همنوا با تو عالمین
شده روضه ها حبیبی حسین
فدای سرت فدا چهره ی علی اکبرت
حبیبی حسین فدا اصغرت
فدای تن و فدا حنجرت