گلچین ۱۳۶۷

بتاب ای مه در این صحرا حسینم وای

مرحوم حاج سلیم موذن زاده

۳۶۵۵
۳۰۷۳
۰