گلچین صفر ۱۳۸۳

سالها چیزی به نام زندگانی داشتم

مرحوم سید جواد ذاکر

۵۵۷۰۲
۲۸۹۲۴
۱