گلچین مولودی ۱۳۸۰

امشب مستم و می گردم میخانه به میخانه

مرحوم سید جواد ذاکر

۵۵۲۶
۲۲۷۶
۱