گلچین مولودی ۱۳۸۶

گره خورده دل پریشونم به رشته عشق دلبر من

حاج عبدالرضا هلالی

۳۱۷
۳۲۵
۳