گلچین محرم ۱۳۹۲

بارون بارون ببار از طاق آسمون

جواد مقدم

۱۳۲۸۸
۱۶۳۸۶
۲۴
بارون بارون ببار از طاق آسمون
زودتر خودت رو برسون
به تشنه های نیمه جون
بارون بارون حرم پُر از تاب و تبه
ببین که چند روز و شبه
اصغر من تشنه لبه
آروم آروم جون میکَنه پیش چِشَم
نذار خجالت بکشم
اینجوری شرمنده بشم
شد آرزوم یکی براش بیاره آب
آخه شیر خواره ی رباب
یه لحظه هم نداره خواب
نمی خوابه ، نمی خوابه ، نمی خوابه
میترسه که خواب ببینه
گهوارشو دارن به غارت میبرن
مادرشو دارن اسارت میبرن
عمه رو با زور و جسارت میبرن

لای لای لای ، علی لای لای لای

بارون بارون شنیدی سقا نمیاد
رفته به دریا نمیاد
به خیمه ی ما نمیاد
بارون بارون به امید فرات نباش
دیگه ببار یواش یواش
ببار و جبران کن براش
آروم آرورم تو گوش اصغرم بخون
دیگه نمیاد عموجون
نگردون اینقَدر زبون
شد آرزوم پیدا کنم یه جرعه آب
آخه شیرخواره ی ربّاب
یه لحظه هم نداره خواب
نمی خوابه ، نمی خوابه ، نمی خوابه
میترسه که خواب ببینه
یکی داره سر باباشو میبُره
دور حرم از هرچی نامحرم پُره
خواهرش از حرمله سیلی میخوره

لای لای لای ، علی لای لای لای

بارون بارون از دل آسمون ببین
چی اومده سر زمین
به دور ما کردن کمین
بارون بارون میبینی التماسمو
دلشوره و هراسمو
حرمله بُرد حواسمو
آروم آروم نم نم ببار و گریه کن
فکر دل رقیه کن
چند قطره ای رو هدیه کن
شد آرزوم حتی شده یه قطره آب
آخه شیرخواره ی رباب
یه لحظه هم نداره خواب
نمی خوابه ، نمی خوابه ، نمی خوابه
میترسه که خواب ببینه
رو نیزه ها میره سر ستاره ها
تو قتلگاه دارن میرن سواره ها
تو خیمه ها غارت شده گوشواره ها

لای لای لای ، علی لای لای لای