نسیم به پرچم می خوره
چشام به زمزم می خوره
برام تموم گریه ها
یه روز به دردم می خوره

من با غم تو زنده می مونم
با محرم تو زنده می مونم
پای پرچم تو زنده می مونم

ندا به عالم می رسه
که عشق دمادم می رسه
بازم تو اوج بی کسی
حسین به دادم می رسه

من با دم تو زنده می مونم
با محرم تو زنده می مونم
پای پرچم تو زنده می مونم

نسیم به پرچم می خوره
چشام به زمزم می خوره
برام تموم گریه ها
یه روز به دردم می خوره

من با غم تو زنده می مونم
با محرم تو زنده می مونم
پای پرچم تو زنده می مونم

ندا به عالم می رسه
که عشق دمادم می رسه
بازم تو اوج بی کسی
حسین به دادم می رسه

من با دم تو زنده می مونم
با محرم تو زنده می مونم
پای پرچم تو زنده می مونم