گلچین مولودی ۱۳۹۲

آسمان می خواند امشب قدسیان دف می زنند

حاج محمود کریمی

۶۱۴۲
۴۶۲۵
۲
آسمان می خواند امشب قدسیان دف می زنند
حوریان کل میکشند و خاکین کف می زنند
شیر عاشق کش کدام آهو دلت را برده است
تیغ مرحم جو کدام ابرو دلت را برده است
آسمانی بی کرانی عاشق دریا شدی
آمدی آیینه ی انسیه الحورا شدی
امشب ای زیبا ترین ای دلبر کوثر بیا
شب شب عشق است ای داماد پیغمبر بیا
بیش از اینها با دل محبوب ما بازی مکن
پیش این نیلوفر یکدانه غمازی مکن
مثل اقیانوس آرام است این بانو ولی
در دلش طوفان به پا کردی مدارا کن علی
لیله القدر نگاهش یا علیاجر تو است
او سلام فیه حتی مطلع الفجر تو است
از ازل در پرده بود ایینه دارش می شوی
در گذر در کوچه باغ عشق یارش می شوی
قد و بالای علی از چشم زهرا دیدنیست
وای وقتی میرسد دریا به دریا دیدنیست
ماه هم در اوج برکه دیدنی تر می شود
قدر زهرا با علی فهمیدنی تر می شود
مانده احمد تا کدامین وجه رب را بنگرد
روی حیدر را ببیند یا به زهرا بنگرد
ای بلال امشب اذانی را که می خواهی بگو
اشهد ان علیا حجه الهی بگو
عقد زهرا و علی در آسمان ها بسته شد
سر نوشت عشق هم بر زلف آنها بسته شد
گفت احمد این زره خرج جهاز دختر است
خوب می دانست حیدر بی زره هم حیدر است
ما دره میخانه امشب روح را پر میدهیم
دل به چشم کوثر و دستان حیدر می دهیم
حلقه از دست برون آر و بیاویز به گوش
تا بدانند کنیز تو نه بانوی توام