گلچین شهادت ۱۳۹۲

مادر ندارد شاهی که تنها مانده و لشکر ندارد

حاج حسین سیب سرخی

۳۶۲۹۳
۱۸۱۳۲
۲