گلچین مولودی ۱۳۸۵

یاری که از رخسار او قد ثریا بشکند

حاج مهدی مختاری

۵۷۶
۸۲۱
۰