گلچین صفر ۱۳۹۱

تو آسمونایی پیش خدایی بابا

حاج محمود کریمی

۱۸۳۱
۴۱۰۱
۲