گلچین محرم ۱۳۹۱

بیش از ستاره زخم و فلک در نظاره بود

حاج سید مجید بنی فاطمه

۱۲۹۶
۱۹۱۶
۱۵