کشتنت آبت ندادن
کشتنت خاکت نکردن
کشتنت سرت رو بردن رو نیزه ها

کشتنت غریب مادر
کشتنت غریب مادر
کشتنت غریب مادر به کربلا

کشتنت دلمو آزردن
کشتنت پیرنت و بردن
کشتنت تنت روی خاک کربلا

کشتنت دلمو سوزوندن
کشتنت تنت و کشوندن
کشتنت صدات میومد مادر بیا

کشتنت پیش چش خواهر
کشتنت رو دامن مادر
کشتنت آتیش کشیدن به خیمه ها

کشتنت تنت پر از خون
کشتنت حرم هراسون
کشتنت دیدم تنت زیر دست و پا

کشتنت گهواره رو بردن
کشتنت انگشتر و بردن
کشتنت گوشوار رو بردن

کشتنت آبت ندادن
کشتنت خاکت نکردن
کشتنت سرت روبردن رو نیزه ها