خمار باده کوثر شدن سعادت ماست
مریض عشق ولایت شدن سلامت ماست
ز نوکری در خانه اش عزیز شدی
غلام خانه زهرا شدن شرافت ماست
به رقم مدعیانی که منع عشق کنند
ظهور چهره زهرا دلیل خلقت ماست
هزار شکر که سجاده پر از نورش
ز صبح تا به شام قبله عبادت ماست
همین بس است که ز شأنش که عسکری فرمود
که بانوی همه عالم ولی حجت ماست
اجازه داده که مادر صدایش کنیم وگرنه
زبان بردن نامش کجا لیاقت ما
سلام مادر دنیا فدای امدنت
که خاک بوسی راهت نشان عزت ماست
تمام هستیمان هدیه تولد توست
ببخش این کم ما را همین بضاعت ماست
به روز حشر نداریم ترسی از کم و بیش
نخی ز چادر بانو ره شفاعت ماست
یقین که فاطمه امشب به ما نظر دارد
چرا که روضة العباس نام هیأت ماست
برو به کار خود ای عاشق از بهشت نگو
که روضه پسر فاطمه حسین جنت ماست
اگرچه رو سیه ایم و گناهکار ولی
همیشه گریه برای حسین عادت ماست