گلچین فاطمیه ۱۳۹۰

ای یوسف دوران ای بر سرم سامان

حاج سید مهدی میرداماد

۱۳۲۷
۱۵۲۷
۰