گلچین صفر ۱۳۹۰

شبای سرد مهتابی روزای گرم بی آبی

حاج سید مجید بنی فاطمه

۱۳۰۶
۲۰۱۹
۹