گلچین مولودی ۱۳۹۱

علی شیره بی نظیره علی پادشاه عالم گیره

حاج سید مهدی میرداماد

۱۳۱۴
۲۲۰۰
۰