گلچین فاطمیه ۱۳۹۰

یا خاک چادر می گیرم یا بازوی تو رو می گیرم

حاج سید مجید بنی فاطمه

۲۸۶۶
۵۶۷۷
۱۰