گلچین فاطمیه ۱۳۹۰

یا خاک چادر می گیرم یا بازوی تو رو می گیرم

حاج سید مجید بنی فاطمه

۳۰۶۸
۵۷۹۶
۱۰