گلچین محرم ۱۳۸۹

پا بر زمین مکش جگرم تیر می کشد

حاج عبدالرضا هلالی

۳۴۲۰
۲۷۱۷
۰