آلبوم ها
۱ آلبوم شهادة | محرم ۱۴۳۳ آلبوم شهادة | محرم ۱۴۳۳

۸

۱۹۰۴۸

۲۴۱۹۴
۲ آلبوم فاز الشهيد | محرم ۱۴۳۴ آلبوم فاز الشهيد | محرم ۱۴۳۴

۸

۱۵۴۹۷

۱۹۴۵۱
۳ آلبوم صوت الأحرار | محرم ۱۴۳۵ آلبوم صوت الأحرار | محرم ۱۴۳۵

۸

۹۳۰۷

۱۴۲۰۷
۴ آلبوم كربلاء ثوره | محرم ۱۴۳۶ آلبوم كربلاء ثوره | محرم ۱۴۳۶

۱۰

۱۰۲۹۵

۱۱۹۱۴

ترک ها
۱ به دل دارم | فارسی ، عربی

۳۳۲۵

۵۵۶۴
۲ يا حسين وياكم

۳۱۸۲

۳۹۶۵
۳ حسين ثارالله | فارسی ، عربی

۲۹۶۵

۳۵۸۴
۴ هيهات | حسين الأكرف

۲۶۶۸

۳۲۱۰
۵ فاز الشهيد

۲۵۱۶

۳۱۰۱