آلبوم ها
۱ آلبوم شهادة | محرم ۱۴۳۳ آلبوم شهادة | محرم ۱۴۳۳

۸

۱۹۰۸۸

۲۴۴۵۷
۲ آلبوم فاز الشهيد | محرم ۱۴۳۴ آلبوم فاز الشهيد | محرم ۱۴۳۴

۸

۱۵۵۰۶

۱۹۶۹۳
۳ آلبوم صوت الأحرار | محرم ۱۴۳۵ آلبوم صوت الأحرار | محرم ۱۴۳۵

۸

۹۳۴۷

۱۴۴۷۷
۴ آلبوم كربلاء ثوره | محرم ۱۴۳۶ آلبوم كربلاء ثوره | محرم ۱۴۳۶

۱۰

۱۰۳۲۱

۱۲۲۰۵

ترک ها
۱ به دل دارم | فارسی ، عربی

۳۳۲۹

۵۵۹۵
۲ يا حسين وياكم

۳۱۸۹

۳۹۹۹
۳ حسين ثارالله | فارسی ، عربی

۲۹۶۵

۳۶۰۹
۴ هيهات | حسين الأكرف

۲۶۷۴

۳۲۴۸
۵ فاز الشهيد

۲۵۱۶

۳۱۳۱