آلبوم ها
۱ آلبوم شهادة | محرم ۱۴۳۳ آلبوم شهادة | محرم ۱۴۳۳

۸

۱۹۴۵۲

۲۵۳۲۳
۲ آلبوم فاز الشهيد | محرم ۱۴۳۴ آلبوم فاز الشهيد | محرم ۱۴۳۴

۸

۱۵۹۸۵

۲۰۵۰۴
۳ آلبوم صوت الأحرار | محرم ۱۴۳۵ آلبوم صوت الأحرار | محرم ۱۴۳۵

۸

۹۷۶۲

۱۵۳۲۷
۴ آلبوم كربلاء ثوره | محرم ۱۴۳۶ آلبوم كربلاء ثوره | محرم ۱۴۳۶

۱۰

۱۰۹۱۱

۱۳۲۹۵

ترک ها
۱ به دل دارم | فارسی ، عربی

۳۳۸۰

۵۷۰۴
۲ يا حسين وياكم

۳۲۴۱

۴۱۰۶
۳ حسين ثارالله | فارسی ، عربی

۳۰۵۲

۳۷۱۶
۴ هيهات | حسين الأكرف

۲۷۶۰

۳۳۶۹
۵ فاز الشهيد

۲۵۶۹

۳۲۳۴