آلبوم ها
۱ گلچین محرم ۱۳۹۷ گلچین محرم ۱۳۹۷

۸۴

۱۸۳۹۷۸

۱۵۲۲۳۲
۲ ادعية و زيارات ادعية و زيارات

۷

۲۶۹۶۰

۲۸۴۵۷
۳ گلچین محرم ۱۳۹۸ گلچین محرم ۱۳۹۸

۵۴

۱۸۴۵۵

۱۰۴۶۴
۴ ادعية شهر رمضان ادعية شهر رمضان

۴

۱۳۹۶۸

۱۴۶۱۱
۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸

۴۱

۵۷۲۲

۳۱۵۹

ترک ها
۱ کوفیا نیا سید الغریب

۱۰۴۹۴

۵۰۰۹
۲ دلشوره دارم آقاجون یه غصه توی قلبمه

۷۸۹۷

۵۵۸۹
۳ دعاء كميل

۵۱۶۷

۷۰۱۵
۴ دعاء الصباح

۶۷۶۸

۴۲۱۵
۵ هستم زیر لوای مرتضی

۶۳۸۹

۴۱۴۸