آلبوم ها
۱ آلبوم آمد محرم ... | محرم ۱۳۹۴ آلبوم آمد محرم ... | محرم ۱۳۹۴

۴

۴۹۲۲۸

۳۳۹۴۸

ترک ها
۱ قدم قدم با یه علم | عربی ، فارسی

۶۶۰۹۹

۱۸۵۹۳
۲ مولانا علی | فارسی ،‌ عربی

۲۷۹۶۹

۷۸۷۷
۳ امیری یا حسین

۲۹۰۲۳

۶۰۳۶
۴ آمد محرم

۱۹۱۵۳

۱۱۲۳۰
۵ حب الحسین (ع) | فارسی ، عربی

۱۶۲۶۹

۵۲۴۹