آلبوم ها
۱ آلبوم آمد محرم ... | محرم ۱۳۹۴ آلبوم آمد محرم ... | محرم ۱۳۹۴

۴

۴۲۶۸۱

۲۹۹۹۱

ترک ها
۱ قدم قدم با یه علم | عربی ، فارسی

۴۴۴۸۷

۱۳۶۸۱
۲ امیری یا حسین

۲۵۹۶۰

۵۰۷۸
۳ آمد محرم

۱۷۲۱۵

۱۰۱۷۰
۴ مولانا علی | فارسی ،‌ عربی

۲۰۸۵۷

۶۱۹۶
۵ یا علی مولا | فارسی ، عربي

۱۳۶۷۵

۵۹۰۲