آلبوم ها
۱ آلبوم آمد محرم ... | محرم ۱۳۹۴ آلبوم آمد محرم ... | محرم ۱۳۹۴

۴

۴۱۹۵۴

۲۹۴۶۴

ترک ها
۱ قدم قدم با یه علم | عربی ، فارسی

۴۲۷۱۸

۱۳۱۸۳
۲ امیری یا حسین

۲۵۴۷۴

۴۸۶۹
۳ آمد محرم

۱۶۹۸۴

۱۰۰۴۷
۴ مولانا علی | فارسی ،‌ عربی

۲۰۲۳۶

۵۹۹۳
۵ یا علی مولا | فارسی ، عربي

۱۳۳۸۸

۵۷۴۴