آلبوم ها
۱ آلبوم آمد محرم ... | محرم ۱۳۹۴ آلبوم آمد محرم ... | محرم ۱۳۹۴

۴

۴۷۵۷۸

۳۳۰۳۲

ترک ها
۱ قدم قدم با یه علم | عربی ، فارسی

۵۹۰۸۲

۱۷۰۱۹
۲ مولانا علی | فارسی ،‌ عربی

۲۶۹۲۱

۷۵۸۴
۳ امیری یا حسین

۲۸۲۰۳

۵۶۷۸
۴ آمد محرم

۱۸۶۹۸

۱۰۹۹۱
۵ یا علی مولا | فارسی ، عربي

۱۴۶۲۵

۶۳۰۷