آلبوم ها
۱ گلچین محرم ۱۳۹۶ گلچین محرم ۱۳۹۶

۹۴

۳۱۵۴۶۰

۶۷۳۹۷۹
۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶

۲۸

۱۹۳۲۲۲

۸۷۵۶۶
۳ گلچین محرم ۱۳۹۷ گلچین محرم ۱۳۹۷

۶۱

۱۷۲۰۲۳

۹۵۸۷۰
۴ گلچین رمضان ۱۳۹۷ گلچین رمضان ۱۳۹۷

۲۰

۱۵۳۱۴۵

۶۰۱۴۵
۵ گلچین شهادت ۱۳۹۷ گلچین شهادت ۱۳۹۷

۱۷

۱۱۵۴۹۹

۳۹۹۵۰

ترک ها
۱ ای عشق خدا اسوه ایمان ننه زهرا

۵۲۳۹۳

۱۵۱۳۵
۲ به موقع تشییع جنازم

۴۳۰۶۴

۱۲۸۵۶
۳ دیوونه ها آماده بشید یه خبراییه

۲۱۲۲۷

۳۴۰۴۱
۴ طوفان کرده یک تنه

۴۳۴۷۷

۱۱۷۴۷
۵ همزاد بارونم

۱۸۰۲۸

۳۲۷۸۰