آلبوم ها
۱ گلچین محرم ۱۳۹۶ گلچین محرم ۱۳۹۶

۹۴

۳۶۰۱۷۹

۷۲۴۲۷۸
۲ گلچین محرم ۱۳۹۷ گلچین محرم ۱۳۹۷

۶۱

۲۱۵۰۶۲

۱۱۲۲۸۰
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶

۲۸

۲۱۶۱۲۴

۹۴۷۵۶
۴ گلچین رمضان ۱۳۹۷ گلچین رمضان ۱۳۹۷

۲۰

۱۹۱۰۴۰

۶۹۲۸۷
۵ گلچین محرم ۱۳۹۸ گلچین محرم ۱۳۹۸

۶۲

۱۲۸۷۳۹

۵۸۲۳۰

ترک ها
۱ ای عشق خدا اسوه ایمان ننه زهرا

۵۸۰۰۷

۱۶۴۳۹
۲ به موقع تشییع جنازم

۵۴۱۰۴

۱۵۱۰۲
۳ طوفان کرده یک تنه

۴۹۵۲۶

۱۲۸۹۵
۴ دیوونه ها آماده بشید یه خبراییه

۲۳۹۸۸

۳۶۷۴۱
۵ همزاد بارونم

۲۰۵۰۸

۳۵۳۲۶