آلبوم ها
۱ آلبوم لك انتمي | محرم ۱۴۳۳ آلبوم لك انتمي | محرم ۱۴۳۳

۱۰

۸۹۷۰۹

۲۱۲۱۷۹
۲ ليالي عاشوراء ۱۴۳۳ ليالي عاشوراء ۱۴۳۳

۴۴

۷۲۱۲۶

۱۸۱۶۸۲
۳ آلبوم كنت ولا زلت | محرم ۱۴۳۴ آلبوم كنت ولا زلت | محرم ۱۴۳۴

۱۲

۱۵۶۴۰۸

۹۷۶۴۵
۴ آلبوم تزوروني | صفر ۱۴۳۲ آلبوم تزوروني | صفر ۱۴۳۲

۱۱

۱۰۹۶۴۲

۱۳۴۵۲۱
۵ ليالي عاشوراء ۱۴۳۶ ليالي عاشوراء ۱۴۳۶

۴۹

۱۴۷۸۱۱

۹۰۱۱۱

ویدئو ها
۱ شب جمعه بیاید کربلا زهرا ( فارسی ، عربی )

۲۳۳۲۵

۶۴۴۳۴
۲ تزوروني

۲۳۹۹۰

۵۰۰۸۳
۳ حسین جانم ( فارسی ، عربی )

۲۲۷۲۵

۴۶۸۳۲
۴ يمه

۵۵۴۶۲

۱۳۴۹۲
۵ عجل الله فرجك

۲۳۱۱۶

۳۸۹۱۳

ترک ها
۱ تزوروني

۴۸۶۲۰

۳۳۶۲۵
۲ روحي مشتاگه بعيد الدرب ( فارسی ، عربی )

۲۹۲۸۶

۳۴۰۱۶
۳ انت ثاري

۳۸۰۳۰

۲۰۵۷۴
۴ صوت الحسين (ع)

۴۰۶۵۰

۱۶۹۶۱
۵ حوريه

۲۱۱۲۹

۳۵۳۹۳