آلبوم ها
۱ آلبوم لك انتمي | محرم ۱۴۳۳ آلبوم لك انتمي | محرم ۱۴۳۳

۱۰

۹۵۷۹۷

۲۱۵۵۴۲
۲ ليالي عاشوراء ۱۴۳۸ ليالي عاشوراء ۱۴۳۸

۶۵

۱۹۹۱۱۷

۹۵۸۶۲
۳ ليالي عاشوراء ۱۴۳۶ ليالي عاشوراء ۱۴۳۶

۴۹

۱۷۴۱۸۷

۱۰۳۰۳۲
۴ ليالي عاشوراء ۱۴۳۳ ليالي عاشوراء ۱۴۳۳

۴۴

۷۹۹۷۸

۱۸۹۲۹۶
۵ آلبوم يسجلني | صفر ۱۴۳۳ آلبوم يسجلني | صفر ۱۴۳۳

۸

۹۰۷۷۵

۱۷۴۶۳۳

ویدئو ها
۱ يمه

۱۱۰۳۶۶

۲۲۵۴۹
۲ شب جمعه بیاید کربلا زهرا ( فارسی ، عربی )

۲۵۶۳۲

۶۴۷۱۶
۳ تزوروني

۳۱۲۰۴

۵۱۳۶۵
۴ حسین جانم ( فارسی ، عربی )

۳۳۸۰۴

۴۸۳۶۱
۵ تدري لو مَتدري

۵۶۰۲۶

۱۰۸۶۱

ترک ها
۱ تزوروني

۴۹۹۷۴

۳۴۲۸۲
۲ روحي مشتاگه بعيد الدرب ( فارسی ، عربی )

۳۶۵۸۴

۳۵۹۱۵
۳ يسجلني

۳۳۲۸۸

۳۶۵۵۱
۴ انت ثاري

۴۲۴۳۵

۲۱۶۰۰
۵ صوت الحسين (ع)

۴۱۵۰۷

۱۷۵۰۰