آلبوم ها
۱ ليالي عاشوراء ۱۴۳۸ ليالي عاشوراء ۱۴۳۸

۶۵

۲۵۸۶۴۷

۱۲۲۶۰۱
۲ آلبوم كنت ولا زلت | محرم ۱۴۳۴ آلبوم كنت ولا زلت | محرم ۱۴۳۴

۱۲

۲۵۶۴۹۸

۱۱۳۵۸۸
۳ آلبوم باسم | محرم ۱۴۳۹ آلبوم باسم | محرم ۱۴۳۹

۱۴

۱۶۶۷۷۱

۱۸۰۴۶۷
۴ ليالي عاشوراء ۱۴۳۶ ليالي عاشوراء ۱۴۳۶

۴۹

۲۱۸۵۳۰

۱۲۱۴۲۱
۵ آلبوم لك انتمي | محرم ۱۴۳۳ آلبوم لك انتمي | محرم ۱۴۳۳

۱۰

۱۰۶۵۹۵

۲۲۰۵۹۰

ویدئو ها
۱ يمه

۱۵۹۲۱۳

۲۹۸۵۲
۲ حسین جانم | فارسی ، عربی

۹۹۱۴۷

۵۴۴۹۷
۳ صوت الحسين (ع)

۱۰۶۶۰۹

۳۱۱۴۰
۴ تزوروني

۷۷۶۰۸

۵۷۵۱۷
۵ شب جمعه بیاید کربلا زهرا ( فارسی ، عربی )

۳۰۶۸۳

۶۵۲۳۹

ترک ها
۱ روحي مشتاگه بعيد الدرب ( فارسی ، عربی )

۵۶۵۵۹

۴۰۷۴۹
۲ يسجلني

۴۸۸۴۹

۴۴۷۸۷
۳ تزوروني

۵۱۴۰۷

۳۵۲۹۵
۴ مادر | فارسی ، عربي

۶۳۶۲۴

۱۵۴۶۲
۵ بنات النبي

۵۳۰۸۸

۱۶۹۲۰