آلبوم ها
۱ آلبوم لك انتمي | محرم ۱۴۳۳ آلبوم لك انتمي | محرم ۱۴۳۳

۱۰

۸۹۹۸۲

۲۱۲۳۳۹
۲ ليالي عاشوراء ۱۴۳۳ ليالي عاشوراء ۱۴۳۳

۴۴

۷۲۳۷۸

۱۸۲۰۰۰
۳ آلبوم كنت ولا زلت | محرم ۱۴۳۴ آلبوم كنت ولا زلت | محرم ۱۴۳۴

۱۲

۱۵۶۷۲۵

۹۷۸۱۸
۴ آلبوم تزوروني | صفر ۱۴۳۲ آلبوم تزوروني | صفر ۱۴۳۲

۱۱

۱۱۰۰۶۸

۱۳۴۶۷۱
۵ ليالي عاشوراء ۱۴۳۶ ليالي عاشوراء ۱۴۳۶

۴۹

۱۴۹۲۵۳

۹۱۰۸۷

ویدئو ها
۱ شب جمعه بیاید کربلا زهرا ( فارسی ، عربی )

۲۳۴۹۵

۶۴۴۵۰
۲ تزوروني

۲۴۳۱۸

۵۰۱۴۳
۳ يمه

۵۷۶۴۱

۱۳۷۹۶
۴ حسین جانم ( فارسی ، عربی )

۲۳۱۶۶

۴۶۹۰۱
۵ عجل الله فرجك

۲۳۲۵۳

۳۸۹۳۹

ترک ها
۱ تزوروني

۴۸۶۵۴

۳۳۶۳۸
۲ روحي مشتاگه بعيد الدرب ( فارسی ، عربی )

۲۹۴۵۴

۳۴۰۶۶
۳ انت ثاري

۳۸۲۶۷

۲۰۶۲۶
۴ صوت الحسين (ع)

۴۰۶۷۹

۱۶۹۸۷
۵ حوريه

۲۱۱۵۴

۳۵۴۱۳