آلبوم ها
۱ ۱۷ ربیع الاول ۱۳۹۱ ۱۷ ربیع الاول ۱۳۹۱

۵

۵۲۸۰۱

۳۰۳۰۶
۲ میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۴ میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۴

۹

۲۷۱۳۷

۱۱۲۰۵
۳ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۵ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۵

۹

۲۶۴۳۳

۱۱۳۴۱
۴ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۶ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۶

۸

۲۰۷۵۲

۷۷۰۸
۵ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۲ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۲

۵

۱۲۰۵۴

۱۱۵۰۷

ترک ها
۱ مولانا علی

۸۳۶۶

۵۳۳۹
۲ نبارک

۷۱۷۱

۵۹۳۳
۳ حسین لبیک | به همراه محمد معتمدی

۸۴۳۱

۴۱۵۶
۴ منو ببر...

۸۲۲۷

۲۷۹۰
۵ لعن بی پایان لعنت یزدان

۶۶۴۳

۱۹۷۶