آلبوم ها
۱ ۱۷ ربیع الاول ۱۳۹۱ ۱۷ ربیع الاول ۱۳۹۱

۵

۸۰۴۲۱

۳۵۶۲۲
۲ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۶ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۶

۸

۷۵۴۴۱

۲۲۴۶۸
۳ میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۴ میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۴

۹

۴۰۸۳۸

۱۸۰۵۲
۴ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۵ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۵

۹

۳۳۳۴۷

۱۶۶۲۴
۵ عید غدیر ۱۳۹۶ عید غدیر ۱۳۹۶

۵

۳۰۲۴۸

۱۵۹۶۶

ویدئو ها
۱ نبارک

۴۳۵۵۴

۱۵۱۸۲
۲ مولانا علی

۱۱۸۱۶

۴۱۸۲
۳ بارونه لطف خدا | فارسی ، عربی

۸۹۶۷

۵۴۹۵
۴ علی جناح آمالی | فارسی ، عربی

۱۰۸۲۶

۱۹۹۸
۵ حسین لبیک | به همراه محمد معتمدی

۹۸۸۸

۲۰۹۹

ترک ها
۱ لعن بی پایان لعنت یزدان

۴۸۷۷۶

۱۰۱۵۶
۲ مولانا علی

۱۰۹۱۴

۶۲۵۱
۳ حسین لبیک | به همراه محمد معتمدی

۱۰۶۸۵

۵۲۴۳
۴ أغلى من کل غالی | عربی ، فارسی

۱۰۲۷۶

۵۱۲۸
۵ منو ببر...

۱۰۹۰۷

۳۹۷۸