آلبوم ها
۱ ۱۷ ربیع الاول ۱۳۹۱ ۱۷ ربیع الاول ۱۳۹۱

۵

۷۵۵۳۹

۳۴۳۲۶
۲ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۶ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۶

۸

۵۷۶۲۸

۱۸۰۶۰
۳ میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۴ میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۴

۹

۴۰۱۹۶

۱۶۹۸۱
۴ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۵ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۵

۹

۳۲۵۹۰

۱۵۵۵۰
۵ عید غدیر ۱۳۹۶ عید غدیر ۱۳۹۶

۵

۲۸۷۷۸

۱۴۵۰۸

ویدئو ها
۱ نبارک

۴۰۲۲۴

۱۴۵۹۶
۲ مولانا علی

۱۰۹۴۰

۴۰۵۶
۳ بارونه لطف خدا | فارسی ، عربی

۸۴۴۳

۵۳۳۹
۴ علی جناح آمالی | فارسی ، عربی

۱۰۷۰۰

۱۹۳۹
۵ حسین لبیک | به همراه محمد معتمدی

۹۵۴۴

۱۹۹۱

ترک ها
۱ لعن بی پایان لعنت یزدان

۳۲۰۱۴

۶۹۶۰
۲ مولانا علی

۱۰۵۳۹

۶۰۳۴
۳ حسین لبیک | به همراه محمد معتمدی

۱۰۴۰۱

۵۰۵۷
۴ أغلى من کل غالی | عربی ، فارسی

۹۷۷۳

۴۶۹۱
۵ نبارک

۷۸۸۱

۶۴۵۷