آلبوم ها
۱ ۱۷ ربیع الاول ۱۳۹۱ ۱۷ ربیع الاول ۱۳۹۱

۵

۵۴۸۸۲

۳۰۷۴۹
۲ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۵ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۵

۹

۲۷۹۷۶

۱۲۰۴۲
۳ میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۴ میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۴

۹

۲۸۱۸۶

۱۱۵۸۰
۴ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۶ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۶

۸

۲۴۸۸۳

۹۰۲۵
۵ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۶ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۶

۱۲

۲۱۸۲۱

۶۴۹۵

ترک ها
۱ مولانا علی

۸۵۹۶

۵۴۲۸
۲ نبارک

۷۲۱۶

۵۹۸۶
۳ حسین لبیک | به همراه محمد معتمدی

۸۵۷۰

۴۲۳۴
۴ منو ببر...

۸۴۷۴

۲۸۹۵
۵ لعن بی پایان لعنت یزدان

۷۹۴۶

۲۳۰۸