ویدئو ها
۱ خورشید در قفس

۲۲۶۲۴

۳۸۹۸
۲ دوشنبه

۲۰۴۱۹

۴۵۰۹
۳ شوق حضور

۱۰۴۱۳

۲۲۱۴

ترک ها
۱ به طاها به یاسین ۲

۴۲۰۸۱

۶۶۹۶۵
۲ به طاها به یاسین

۵۴۲۰۱

۳۷۷۸۲
۳ تمام امید

۲۲۴۵۳

۴۱۴۵۶
۴ میون اشک زینب

۲۴۸۱۸

۳۵۲۹۲
۵ گلبرگ کبود

۲۱۰۵۲

۲۳۵۴۳