ویدئو ها
۱ جهان بی تو

۳۱۱۸۹

۲۱۰۹
۲ باران دوازدهم

۱۵۶۲۵

۲۷۸۴

ترک ها
۱ مولا بیا

۱۳۹۹۰

۴۸۲۳
۲ چشامو می بندمو ...

۸۷۷۳

۹۴۹۱
۳ ماه تمام

۶۸۴۰

۹۱۴۴
۴ به همین نزدیکی

۸۴۴۱

۳۱۹۹
۵ کوثر

۵۲۸۵

۴۵۱۵