ویدئو ها
۱ جهان بی تو

۳۲۲۷۸

۲۳۶۴
۲ باران دوازدهم

۱۷۲۴۶

۳۱۰۲

ترک ها
۱ مولا بیا

۱۴۶۷۴

۵۲۰۶
۲ چشامو می بندمو ...

۹۱۸۴

۹۶۹۶
۳ ماه تمام

۷۰۴۶

۹۲۸۹
۴ به همین نزدیکی

۹۰۴۲

۳۵۹۷
۵ کوثر

۵۶۳۲

۴۷۵۱