ویدئو ها
۱ جهان بی تو

۳۳۱۰۸

۲۵۳۴
۲ باران دوازدهم

۱۸۴۰۹

۳۳۴۹

ترک ها
۱ مولا بیا

۱۵۴۸۹

۵۵۶۸
۲ چشامو می بندمو ...

۹۵۶۵

۹۸۶۴
۳ ماه تمام

۷۲۳۲

۹۴۴۰
۴ به همین نزدیکی

۹۶۴۹

۳۹۲۰
۵ دل آرام

۹۴۲۱

۲۵۷۱