آلبوم ها
۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱

۲۹

۶۰۷۷۶۹

۶۸۱۶۹۶
۲ گلچین محرم ۱۳۹۰ گلچین محرم ۱۳۹۰

۶۹

۳۷۳۸۲۲

۷۳۳۴۱۴
۳ گلچین محرم ۱۳۹۱ گلچین محرم ۱۳۹۱

۵۷

۳۵۷۱۹۸

۴۸۲۰۶۲
۴ گلچین شهادت ۱۳۹۲ گلچین شهادت ۱۳۹۲

۶۷

۳۶۲۰۷۷

۴۴۸۷۴۸
۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲

۴۹

۴۲۱۱۳۶

۳۴۶۵۵۹

ترک ها
۱ از تو ممنونم نکردی جوابم با حال خرابم

۵۰۵۳۹۲

۳۸۸۴۰۷
۲ قدم قدم با یه علم

۴۱۸۵۴۷

۲۷۱۵۷۵
۳ پناه حرم کجا داری میری بگو برادرم

۳۹۸۸۶۸

۱۰۷۳۸۵
۴ حیدر نگران با دو چشم تر

۱۱۲۶۷۹

۱۰۵۶۱۲
۵ برخیز که شور محشر آمد

۱۰۷۹۴۲

۳۹۰۶۳