آلبوم ها
۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱

۲۹

۵۸۲۰۹۵

۶۶۵۸۲۷
۲ گلچین محرم ۱۳۹۰ گلچین محرم ۱۳۹۰

۶۹

۳۵۸۸۸۲

۷۲۵۳۰۴
۳ گلچین محرم ۱۳۹۱ گلچین محرم ۱۳۹۱

۵۷

۳۳۲۲۱۹

۴۷۳۳۸۴
۴ گلچین شهادت ۱۳۹۲ گلچین شهادت ۱۳۹۲

۶۷

۳۴۳۴۷۲

۴۴۳۰۶۸
۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲

۴۹

۳۸۷۲۵۰

۳۴۱۶۹۷

ترک ها
۱ از تو ممنونم نکردی جوابم با حال خرابم

۴۸۲۵۱۷

۳۷۴۵۱۸
۲ قدم قدم با یه علم

۴۰۲۰۱۲

۲۵۰۵۲۱
۳ پناه حرم کجا داری میری بگو برادرم

۳۸۳۵۳۶

۱۰۲۶۸۶
۴ حیدر نگران با دو چشم تر

۱۱۲۱۰۱

۱۰۵۴۷۰
۵ برخیز که شور محشر آمد

۹۹۵۰۴

۳۷۱۷۷