آلبوم ها
۱ گلچین محرم ۱۳۹۰ گلچین محرم ۱۳۹۰

۷۳

۳۱۷۹۴۲

۷۵۹۸۱۰
۲ گلچین شهادت ۱۳۹۲ گلچین شهادت ۱۳۹۲

۸۲

۲۹۱۱۹۶

۴۶۹۰۶۹
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱

۳۲

۲۹۱۲۰۰

۴۱۴۱۰۹
۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ گلچین محرم ۱۳۹۲

۱۰۳

۳۴۶۸۹۷

۳۵۶۱۵۱
۵ گلچین صفر ۱۳۹۰ گلچین صفر ۱۳۹۰

۶۰

۲۳۲۶۳۱

۴۵۲۰۰۴

ترک ها
۱ از تو ممنونم نکردی جوابم با حال خرابم

۱۹۳۶۴۸

۱۰۱۶۵۸
۲ پناه حرم کجا داری میری بگو برادرم

۱۲۱۱۷۰

۳۹۹۲۴
۳ از عمق سینه زینب کشید آه

۶۷۲۷۵

۴۹۲۳۳
۴ قدم قدم با یه علم

۸۰۰۶۴

۲۷۵۳۲
۵ بی شکوفه

۵۶۸۸۵

۴۲۸۵۶