آلبوم ها
۱ گلچین محرم ۱۳۹۰ گلچین محرم ۱۳۹۰

۷۳

۳۲۱۲۱۱

۷۶۲۱۵۴
۲ گلچین شهادت ۱۳۹۲ گلچین شهادت ۱۳۹۲

۸۲

۲۹۸۸۷۹

۴۷۱۸۶۵
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱

۳۲

۳۴۱۲۰۴

۴۱۷۹۲۰
۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ گلچین محرم ۱۳۹۲

۱۰۳

۳۵۴۷۲۱

۳۵۸۸۵۴
۵ گلچین صفر ۱۳۹۰ گلچین صفر ۱۳۹۰

۶۰

۲۳۴۱۵۱

۴۵۲۹۶۰

ترک ها
۱ از تو ممنونم نکردی جوابم با حال خرابم

۲۴۲۱۷۲

۱۰۴۰۷۵
۲ پناه حرم کجا داری میری بگو برادرم

۱۶۲۸۵۴

۴۱۷۷۷
۳ قدم قدم با یه علم

۸۸۸۴۳

۲۹۷۵۱
۴ از عمق سینه زینب کشید آه

۶۷۴۲۴

۴۹۲۹۲
۵ بی شکوفه

۵۷۵۱۴

۴۳۰۱۸