آلبوم ها
۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱

۲۹

۶۹۰۵۱۳

۶۹۹۵۶۶
۲ گلچین محرم ۱۳۹۰ گلچین محرم ۱۳۹۰

۶۹

۴۳۵۵۷۰

۷۵۰۸۸۵
۳ گلچین محرم ۱۳۹۱ گلچین محرم ۱۳۹۱

۵۷

۵۰۸۵۵۲

۵۱۳۲۲۶
۴ شام غریبان ۱۳۹۴ شام غریبان ۱۳۹۴

۶

۵۶۲۳۶۷

۳۱۵۶۶۴
۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲

۴۹

۴۶۲۰۶۳

۳۵۱۹۱۴

ترک ها
۱ از تو ممنونم نکردی جوابم با حال خرابم

۵۷۲۵۸۳

۴۰۳۶۸۹
۲ قدم قدم با یه علم

۵۴۸۵۱۰

۳۰۲۷۶۶
۳ پناه حرم کجا داری میری بگو برادرم

۴۳۶۴۳۱

۱۱۵۰۵۰
۴ برخیز که شور محشر آمد

۲۰۳۸۹۶

۵۵۲۹۳
۵ حیدر نگران با دو چشم تر

۱۱۳۳۵۰

۱۰۵۷۶۳