آلبوم ها
۱ گلچین محرم ۱۳۹۰ گلچین محرم ۱۳۹۰

۷۳

۳۲۴۲۹۲

۷۶۳۷۰۷
۲ گلچین شهادت ۱۳۹۲ گلچین شهادت ۱۳۹۲

۸۲

۳۰۶۵۹۳

۴۷۴۲۷۲
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱

۳۲

۳۵۸۰۰۰

۴۲۱۷۱۵
۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ گلچین محرم ۱۳۹۲

۱۰۳

۳۶۳۳۴۶

۳۶۱۷۲۰
۵ گلچین صفر ۱۳۹۰ گلچین صفر ۱۳۹۰

۶۰

۲۳۶۰۲۰

۴۵۴۱۰۲

ترک ها
۱ از تو ممنونم نکردی جوابم با حال خرابم

۲۵۷۹۴۹

۱۰۶۳۸۳
۲ پناه حرم کجا داری میری بگو برادرم

۱۷۲۱۲۰

۴۳۸۷۶
۳ قدم قدم با یه علم

۹۶۵۲۵

۳۱۷۶۰
۴ از عمق سینه زینب کشید آه

۶۷۵۸۰

۴۹۳۳۵
۵ بی شکوفه

۵۸۱۴۶

۴۳۲۰۶