آلبوم ها
۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱

۲۹

۵۹۲۲۶۹

۶۷۶۷۲۰
۲ گلچین محرم ۱۳۹۰ گلچین محرم ۱۳۹۰

۶۹

۳۶۳۶۵۳

۷۲۸۷۹۶
۳ گلچین محرم ۱۳۹۱ گلچین محرم ۱۳۹۱

۵۷

۳۴۰۸۷۳

۴۷۷۳۴۹
۴ گلچین شهادت ۱۳۹۲ گلچین شهادت ۱۳۹۲

۶۷

۳۵۰۶۲۳

۴۴۵۹۶۷
۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲

۴۹

۴۰۴۵۰۹

۳۴۴۲۴۴

ترک ها
۱ از تو ممنونم نکردی جوابم با حال خرابم

۴۹۱۶۰۵

۳۸۴۴۳۵
۲ قدم قدم با یه علم

۴۰۶۲۰۱

۲۶۴۰۲۹
۳ پناه حرم کجا داری میری بگو برادرم

۳۸۹۴۴۸

۱۰۵۱۳۰
۴ حیدر نگران با دو چشم تر

۱۱۲۴۰۴

۱۰۵۵۴۷
۵ برخیز که شور محشر آمد

۱۰۲۱۹۹

۳۸۰۳۵