آلبوم ها
۱ گلچین محرم ۱۳۹۰ گلچین محرم ۱۳۹۰

۷۳

۳۲۷۲۶۴

۷۶۵۴۰۸
۲ گلچین شهادت ۱۳۹۲ گلچین شهادت ۱۳۹۲

۸۲

۳۱۴۶۸۴

۴۷۷۹۷۱
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱

۳۲

۳۶۹۰۰۶

۴۲۳۶۶۳
۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ گلچین محرم ۱۳۹۲

۱۰۳

۳۷۱۲۰۰

۳۶۴۴۸۰
۵ گلچین صفر ۱۳۹۰ گلچین صفر ۱۳۹۰

۶۰

۲۳۸۱۲۳

۴۵۵۳۱۱

ترک ها
۱ از تو ممنونم نکردی جوابم با حال خرابم

۲۶۸۵۹۹

۱۰۷۹۳۵
۲ پناه حرم کجا داری میری بگو برادرم

۲۰۴۰۳۷

۴۵۰۰۵
۳ قدم قدم با یه علم

۱۰۱۶۰۰

۳۳۰۵۰
۴ از عمق سینه زینب کشید آه

۶۷۶۶۷

۴۹۳۷۲
۵ بی شکوفه

۵۸۶۸۹

۴۳۳۶۷