به قولت عمل کن دوباره
منو بغل کن که داره
کبوترت می میره بهونتو میگیره
به قولت عمل کن
بزار بگم پاهام درد میکنه خب
چشام در میکنه خب
از اون شب تو بیابون
پهلوهام درد میکنه خب
بال و پرمو نیگاه سوخته
همه حرمو نیگاه سوخته
موی سرتو دیدم سوخته
موی سرمو نیگاه سوخته

ببین جای دسته که ردش
چشمامو بسته تا زدش
روی زمین افتادم همین که زد جون دادم
من دلشکسته
بزار بگم ندیدی اشکمو خب
چشای تارم و خب
رو گوش دختراشون
میدیدم گوشواره هامو خب
رد پاهامو نگاه خونه
اشک چشامو نگاه خونه
مژه های تو هنوز سرخه
لایه موهامو نگاه سوخته

چقدر بی قرارم که میگن بابا ندارم
من اصن با دختراشون قهرم
دل خسته از این شهرم
چقدر بی قرارم
بزار بگم دیدن جنگیدنم خب
تو بازار بردنم خب
تو بازار روسریم شد
آستین پیراهنم خب
کار خدا رو نگاه بابا
آخر کار و نگاه بابا
تاول رو لبتو دیدم
آبله هارو نگاه بابا