قلبم چو کوير و چشم هايم درياست
يک سال گذشت و غصه هايم بر جاست
ای کاش کنار هفت سينم بودی
اين سفره ی ما بدون تو بی معناست
امسال بيا منتقم آل علی
امسال به نام مادر تو زهراست
امسال سر سفره ی زهرا هستيم
"سالی که نکوست از بهارش پيداست"
اين فاطميه کنار مان می آيی؟
با شوق ظهور روضه خواندن زيباست
امروز برای مادرت خيمه زدی؟
ای وای امام بی نشانم تنهاست
فردا به کدام رو به رويت نگرم؟
فردا که حساب حشر هم دست شماست
امسال بيا برای ما گريه نکن
تو گريه نکن عزيز, مشکل از ماست
عبدالحسين مخلص آبادی