گنبد ندارد نام و نشانی بر روی مرقد ندارد

حاج سید مجید بنی فاطمه