برای غربتش بخون ای روضه خون

حاج سید مجید بنی فاطمه