باز سر و کار دلم با شور عشق افتاده

حاج محمود کریمی