اگر از خنجر خونریز لب تشنه بِبُرند سرم را

جواد مقدم