من از هیچکی به جز تو آقا خیری ندیدم

حاج مهدی اکبری