الا یا ایها الساقی بریز از عشق در جانم

حاج محمود کریمی