متاب ای ماه امشب تا نبینم صبح فردا را

حاج حسین سیب سرخی