گرفتارم که خورده عمریه گره کارم

حاج سید مجید بنی فاطمه