نیمه ای می گذرد از شب و سرگردانم

حاج سید مجید بنی فاطمه