اسم تو داد می زنم تا برسه به تو صدام

حاج حسین سیب سرخی