نماز که می خونم سرم رو رو مهر تربتت می زارم

حاج مهدی اکبری