رو شونه هاش می بره زهراشو خاک کنه

حاج محمود کریمی