می لرزن آسمونا می بارن همه ابرا

حاج سید مجید بنی فاطمه