آلبوم أبكيتني | محرم ۱۴۳۳

آلبوم أبكيتني | محرم ۱۴۳۳

از قحطان البديري، ۸ قطعه، ۱ ساعت و ۱ دقیقه و ۳ ثانیه

۱ آلبوم أبكيتني | محرم ۱۴۳۳ نطقت الجماد | به همراه باسم الكربلائي ۴.۲ ۴:۳۳ ۰ ۰ ۶۶۳۰ ۸۳۸۲
۲ آلبوم أبكيتني | محرم ۱۴۳۳ يا مالكاً للروح ۵.۴ ۵:۵۲ ۰ ۰ ۳۷۲۵ ۴۷۶۳
۳ آلبوم أبكيتني | محرم ۱۴۳۳ ماريدك ترحل ۸.۸ ۹:۳۶ ۱ ۱ ۳۳۸۷ ۴۵۸۱
۴ آلبوم أبكيتني | محرم ۱۴۳۳ تعال ۷.۸ ۸:۲۹ ۰ ۰ ۳۴۰۷ ۳۸۶۲
۵ آلبوم أبكيتني | محرم ۱۴۳۳ أبكيتني ۱۰.۴ ۱۱:۱۹ ۰ ۰ ۳۸۳۶ ۵۹۳۶
۶ آلبوم أبكيتني | محرم ۱۴۳۳ سلامي ۵.۶ ۶:۰۴ ۱ ۱ ۳۷۳۴ ۵۰۰۰
۷ آلبوم أبكيتني | محرم ۱۴۳۳ لله مطروح ۵.۹ ۶:۲۹ ۰ ۰ ۱۸۲۳ ۳۷۴۵
۸ آلبوم أبكيتني | محرم ۱۴۳۳ العبد الحسيني ۸ ۸:۴۱ ۰ ۰ ۲۹۳۸ ۵۶۴۲