آلبوم أبكيتني | محرم ۱۴۳۳

آلبوم أبكيتني | محرم ۱۴۳۳

از قحطان البديري، ۸ قطعه، ۱ ساعت و ۱ دقیقه و ۳ ثانیه

۱ آلبوم أبكيتني | محرم ۱۴۳۳ نطقت الجماد | به همراه باسم الكربلائي ۴.۲ ۴:۳۳ ۰ ۰ ۶۶۶۰ ۸۴۵۶
۲ آلبوم أبكيتني | محرم ۱۴۳۳ يا مالكاً للروح ۵.۴ ۵:۵۲ ۰ ۰ ۳۷۴۵ ۴۸۴۰
۳ آلبوم أبكيتني | محرم ۱۴۳۳ ماريدك ترحل ۸.۸ ۹:۳۶ ۱ ۱ ۳۴۱۳ ۴۶۴۶
۴ آلبوم أبكيتني | محرم ۱۴۳۳ تعال ۷.۸ ۸:۲۹ ۰ ۰ ۳۴۱۱ ۳۹۲۲
۵ آلبوم أبكيتني | محرم ۱۴۳۳ أبكيتني ۱۰.۴ ۱۱:۱۹ ۰ ۰ ۳۸۵۱ ۶۰۱۰
۶ آلبوم أبكيتني | محرم ۱۴۳۳ سلامي ۵.۶ ۶:۰۴ ۱ ۱ ۳۷۵۹ ۵۰۷۲
۷ آلبوم أبكيتني | محرم ۱۴۳۳ لله مطروح ۵.۹ ۶:۲۹ ۰ ۰ ۱۸۲۹ ۳۸۱۹
۸ آلبوم أبكيتني | محرم ۱۴۳۳ العبد الحسيني ۸ ۸:۴۱ ۰ ۰ ۲۹۴۲ ۵۷۰۱